Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Údolí Voříškova: projekt 2023

Území určené pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování je věnováno 280 organizovaným fotbalistům spolku Tatran Kohoutovice z.s., kteří už vedle jedno hřiště mají. Pro zbytek obyvatel (přes 13 tisíc) je vymezen malý kousek území (13 %). Na radnici, ve vedení Kohoutovic, má tuto kauzu na starosti dlouholetý předseda spolku Tatran Kohoutovice Jiří Zorník.

OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Statutární město Brno, které zastupuje JANSPORT PROJEKT, s.r.o., IČO 06027504, Dědina 447, 683 54 Otnice, podal dne 4.9.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: Sportovní areál Voříškova, zahrnující stavební objekty: fotbalové hřiště včetně opěrných stěn, objekt zázemí, asfaltové komunikace, přeložka přípojky plynu, přeložka šachet veřejné kanalizace, přeložka veřejného osvětlení, areálový vodovod, areálové vedení NN, přípojka splaškové kanalizace, vsakování dešťové a drenážní vody, venkovní parkour, venkovní fitness centrum, volnočasové prostory, (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3432, 3433/1, 3433/2, 3408/13, 3434, 846/133, 846/150, 846/159, 3431/2, 3408/33, 846/153, 846/148, 846/145, 846/158, 846/203, 3431/1, 3408/20, 846/16 v katastrálním území Kohoutovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). Společné řízení zahrnuje řízení o změně využití území, řízení územní a řízení stavební. 

Popis záměru: ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Jedná se o výstavbu nového sportovního a volnočasového areálu s návazností na stávající areál fotbalového hřiště. Území je nyní nevyužívané a zatravněné s nepravidelným porostem dřevinami. Ze severní a východní strany je lemováno místní a účelovou komunikací vedoucí k areálu tenisových kurtů, z jihu pozemkem lesa, z východu převážně stávajícím sportovním fotbalovým areálem. Dle územního plánu se území nachází v ploše návrhové pro rekreaci, které jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména o sportovní a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy a rekreační střediska. Území je napojeno na stávající vodovod, kanalizaci splaškovou i dešťovou, plynovod, u sítí dojde pouze k lokálním úpravám. Území je napojeno na stávající místní komunikaci ulice Voříškovy a na stávající účelové komunikace, u nichž dojde k dílčím úpravám.

Parametry ploch a prostor: plocha z umělého trávníku UMT hřiště cca 5042 m2, budova zázemí cca 18 m2, komunikace cca 1102 m2, fitness prvky na dopadové ploše 206 m2, workout cca 95 m2, parkour cca 280 m2, dětské hřiště cca 175 m2. Celkem se tedy jedná o plochu cca 6918 m2.

SO01 UMT HŘIŠTĚ Stavební objekt obsahuje fotbalové hřiště s umělým trávníkem, opěrnou stěnu kolem hřiště, opěrnou stěnu podél komunikace větve 1, oplocení hřiště se záchytnými sítěmi a areálové oplocení.

 • Fotbalové hřiště

Jedná se o hřiště s umělým trávníkem o rozměru 52 x 96 m. Konstrukci hřiště bude tvořit drcené kamenivo odstupňovaných frakcí, vsyp z křemičitého písku a pryžový granulát. Vstup na hřiště bude z jižní asfaltové komunikace bránou o šířce 3 m. Pod hřištěm bude vytvořen drenážní systém na odvod dešťové vody do vsakovacího objektu. Hřiště bude osvětleno LED světlomety na sklápěcích stožárech.

Hřiště bude umístěno na pozemcích parc. č. 846/133, 846/150, 846/153, 3408/13, k.ú. Kohoutovice.

 • Opěrná stěna kolem hřiště

Jedná se o opěrnou stěnu z jižní, východní, severní a částečně západní strany hřiště. V opěrné stěně bude zakomponováno oplocení, záchytné sítě a sloupy osvětlení. Konstrukci opěrné stěny v jihozápadním rohu bude tvořit železobetonový monolit tloušťky 400 mm (stěna i základová deska). V koruně stěny budou provedeny kalichy pro uložení ocelových sloupů záchytné sítě. Ve zbylé části, kromě části, kde bude svah, jsou navrženy stěny kombinované. Tyto budou v dolní části z velkoprůměrových vrtaných pilot vetknutých do zeminy. Na pilotách bude proveden železobetonový monolitický převazkový práh a železobetonová monolitická stěna tloušťky 400 mm. Piloty jsou navrženy o průměru 630 a 900 mm s osovou roztečí 1,2 m až 2,5 m a do 9,00 m hloubky. Vnější úpravu stěny bude tvořit pohledový beton.

Opěrná stěna bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 846/150, 846/153, 3408/13, k.ú. Kohoutovice.

 • Opěrná stěna podél komunikace větve 1

Opěrná stěna o délce 71,729 m bude konstrukčně řešena vyztuženými betonovými pilotami a nadzemním torkrétu. Piloty budou o průměru 630 mm do hloubky 5,0 – 8,5 m. Svrchní plocha torkrétu bude 0,80 m.

Opěrná stěna bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/148, 348/33, k.ú. Kohoutovice.

 • Oplocení hřiště se záchytnými sítěmi a areálové oplocení

Z jižní, východní, severní a části západní strany hřiště bude usazeno v opěrných stěnách oplocení. Oplocení bude sestávat z ocelových sloupků (průřež 10 x 10 cm) o výšce max. 6,00 m, do kterých budou ve spodní části přichycena pole svařovaného ocelového rámu s ocelovou sítí do výšky 2,00 m a šířce 5,00 – 6,00 m. Z jižní, západní a části severní strany hřiště bude nad svařovanými rámy mezi sloupky uchycena záchytná síť s oky o výšce max. 4,00 m. Výška sloupků a záchytné sítě bude odvislá od výšky opěrné stěny od terénu v tom místě. Z jižní strany hřiště bude mezi konstrukcí branka pro vstup na hřiště stejného materiálového složení o šířce 3,00 m.

Východně od hřiště bude ve vzdálenosti 0,00 – 10,00 m od hrany hřiště usazeno areálové pletivo na sloupcích do výšky 2,00 m od terénu. Hloubka uložení sloupků je 800 mm.

Oplocení hřiště se záchytnými sítěmi a areálové oplocení bude umístěno na pozemcích parc. č. 846/133, 846/148, 846/150, 846/153, 3408/13, 3431/2, 3434, k.ú. Kohoutovice.

SO02 OBJEKT ZÁZEMÍ Jedná se o veřejné toalety v modulovém kontejneru z pozinkovaného plechu o rozměrech 6,05 x 3,01 x 2,8 m. Ve stěnách a na střeše bude vložena minerální vata. Zastřešení bude plochou trapézovou střechou. Plocha pod kontejnerem bude vydlážděna z betonové zámkové dlažby výšky 80 mm.

Objekt bude napojen na přívod vody, viz SO08 – areálový vodovod. Splaškové vody budou odváděny svislým potrubím do veřejné kanalizace prostupem přes podlahu, viz SO10 – přípojka splaškové kanalizace. Dešťové vody budou zachytávány střešním žlabem a svedeny plechovým svodem mimo objekt do melioračního žlabu, který bude vyspádován do vsakovacího průlezu, viz SO11 – vsakování dešťové a drenážní vody.

Objekt bude umístěn na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice.

 

SO03 ASFALTOVÉ KOMUNIKACE Jedná se o stavební úpravu dvou obslužných účelových komunikací spojující stávající účelovou komunikaci a parkoviště s areálem. Stavební úpravy budou začínat 1m od místa napojení na komunikaci na pozemku parc. č. 3432, k.ú. Kohoutovice. Základní příčný sklon obou komunikací je navržen po celé délce jednostranný 2,5%. Odvodnění povrchových vod bude zajišťovat u obou komunikací podélný a příčný sklon vozovky.

 • Větev 1 – asfaltová komunikace zpřístupňuje severní vjezd do areálu. Základní šířka komunikace je 3,50 m, přičemž od km 0,114010 do km 0,208370 je navržená zpevněná krajnice v šířce 2,00 m. Na jejím konci se nachází prostor pro otáčení částečně z vegetační dlažby. Povrchová voda bude odvedena od km 0,01085 do km 0,07585 odvodňovacím žlabem podél opěrné stěny a dále bude voda odvedena na terén. Komunikace větev 1 bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 846/145, 846/148, 846/155, 846/158, 3408/33, k.ú. Kohoutovice.

 • Větev 2 – asfaltová komunikace zpřístupňuje jižní část areálu. Základní šířka komunikace je 3,00 m mezi oboustrannými silničními obrubníky, která je lokálně rozšířena o cca 1,00 m. Povrchová vody bude odváděna podél obrubníků do stávajícího žlabu na kraji areálu a do kanalizace. Komunikace větev 2 bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 3408/13, k.ú. Kohoutovice.

SO04 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU Stávající přípojka plynu bude nově rozdělena na část přípojky a část OPZ (odběrné plynové zařízení). Celková délka plynovodního potrubí je cca 138,00 m. Přeložka přípojky plynu bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 846/150, 846/203, 3408/13, k.ú. Kohoutovice. Přípojka bude napojena na stávající rozvod v lomovém bodě LBp1 poblíž jihozápadního rohu fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 3408/13 a povede západním směrem pod asfaltovou komunikací větve 2, resp. souběžně s jižní hranou hřiště ve vzdálenosti 3,70 m od něj, ke vstupní bráně do areálu. U vstupní brány areálu bude přípojka v bodě LBp2 = LB1 ukončena zemním uzávěrem. Přípojka bude vedena plynovodním potrubím PE100, dn90. Odběrné plynové zařízení bude napojeno v bodě LBp2 = LB1 na novou plynovodní přípojku cca 1,00 m před vstupní bránou do areálu na pozemku parc. č. 846/203, k.ú. Kohoutovice. OPZ povede podél fotbalového hřiště ve vzdálenosti 3,70 m od jeho hrany západním směrem k jeho jihovýchodnímu rohu, dále se v lomovém bodě LB2 bude lomit na sever a povede severně souběžně s východní hranou hřiště ve vzdálenosti 4,00 m od něj až do lomového bodu LB5, kde bude napojena na stávající rozvod. Přípojka bude vedena plynovodním potrubím PE100 dn90.

 

SO05 PŘELOŽKA ŠACHET VEŘEJNÉ KANALIZACE

 • Dešťová D/1 – na stávajícím kanalizačním potrubí DN500 dešťové stoky dojde k zakrytí stávající šachty označené úŠ2, která se nachází v blízkosti plánované opěrné stěny. Namísto ní bude umístěna šachta s označením D/1, a to východním směrem od šachty původní. Nová šachta bude typizovaná kruhová o šířce půdorysu se základem 1,50 x 1,50 m.

 • Dešťová D/2 – na stávajícím kanalizačním potrubí DN500 dešťové stoky dojde k zakrytí stávající šachty označené úŠ3, která se nachází v ploše plánovaného fotbalového hřiště. Namísto ní bude umístěna šachta s označením D/2, a to západním směrem od šachty původní. Nová šachta bude typizovaná kruhová o šířce půdorysu se základem 1,50 x 1,50 m.

 • Splašková S/1 – na stávajícím kanalizačním potrubí DN300 splaškové stoky dojde k zakrytí stávající šachty označené úŠ1, která se nachází v ploše plánovaného fotbalového hřiště. Namísto ní bude umístěna šachta s označením S/1, a to východním směrem od šachty původní. Nová šachta bude typizovaná kruhová o šířce půdorysu se základem 1,50 x 1,50 m.

 • Splašková S/2 – na stávajícím kanalizačním potrubí DN300 splaškové stoky dojde k zakrytí stávající šachty označené úŠ4, která se nachází v ploše plánovaného fotbalového hřiště. Namísto ní bude umístěna šachta s označením S/2, a to západním směrem od šachty původní. Nová šachta bude typizovaná kruhová o šířce půdorysu se základem 1,50 x 1,50 m.

Všechny šachty (zakrývané i nové) jsou umístěny na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice. Jejich přesné umístění je dáno souřadnicovým systémem uvedeném na výkresu č. 2 objektu SO05. Zakrývané šachty budou stavebně upraveny, poklopy odstraněny a povrch zasypán.

 

SO06 PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE

 • Část areálové splaškové kanalizace větve KT200, které vede v místě, kde má vzniknout fotbalové hřiště, bude přeložena, přičemž nově povede pod označením KG200 vně podél obvodu západní opěrné stěny hřiště ve vzdálenosti cca 1,20 m od ní. Stávající potrubí bude vyplněno cementopopílkovou směsí, poklopy demontovány a komín vyplněn štěrkopískem. Šachty na začátku a na konci přeložky budou prefabrikované DN1000 s molotickým dnem z betonu. Dno bude kruhové, poklopy litinové.

 • Část areálové dešťové kanalizace větve KT200, které vede v místě, kde má vzniknout fotbalové hřiště, bude přeložena, přičemž nově povede pod označením KG200 vně podél obvodu západní opěrné stěny hřiště ve vzdálenosti cca 1,50 m od ní. Stávající potrubí bude vyplněno cementopopílkovou směsí, poklopy demontovány a komín vyplněn štěrkopískem. Šachty na začátku a na konci přeložky budou prefabrikované DN1000 s molotickým dnem z betonu. Dno bude kruhové, poklopy litinové.

Obě větve KG200 budou umístěny na pozemcích parc. č. 846/133, 846/150, 846/203, k.ú. Kohoutovice. Délka obou větví je cca 70,00 m.

 

SO07 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Přeložka veřejného osvětlení bude napojena na stávající rozvod na pozemku parc. č. 8408/20, k.ú. Kohoutovice a poté povede západním směrem. V místě nově osazeného 1. stožáru bude osazena nová pojistková skříň. Nové areálové vedení VO bude nepravidelně kopírovat komunikaci – větev 1. Od svého napojení povede trasa zprvu podél stávající místní komunikace na pozemku parc. č. 3432, k.ú. Kohoutovice; následně ze severní strany nové asfaltové komunikace – větve 1 a přibližně při pozemku parc. č. 846/170, k.ú. Kohoutovice bude přes tuto komunikaci přecházet na její jižní část, podél níž povede obloukovitě dále jihozápadním směrem až k poslednímu nově instalovanému svítidlu na pozemku parc. č. 846/158, k.ú. Kohoutovice, kde se bude napojovat do dále pokračujícího stávajícího rozvodu.

Přeložka bude provedena vodiči CYKY 4Bx16 v chráničce po celé délce a bude napojovat 9 ks nových svítidel na ocelových stožárech o výšce 5,00 m. U paty každého stožáru bude vytvořena vodorovná zpevněná plocha o rozměru 1,50 x 2,00 m. Stožár bude ukotven do betonového základu. Délka přeložky je 210,00 m.

Přeložka veřejného osvětlení bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/145, 846/148, 846/158, 846/159, 3408/20, 3408/33, k.ú. Kohoutovice.

 

SO08 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VODOVODU Stávající vodoměrná šachta s podružným měřením bude zbourána a nahrazena novou obdélníkovou o rozměrech 1,10 x 1,70 m, ve které bude instalován vodoměr. Vodoměrná šachta se nachází na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice poblíž vstupní brány do areálu, resp. východně od ní. Nové areálové rozvody budou z potrubí PE100. Od vodoměrné šachty povedou severně směrem k fotbalovému hřišti a po úseku cca 4,00 m budou rozděleny na dvě větve V1 a V2.

 • Větev V1 bude o rozměru D63 o délce cca 125,00 m a povede od rozpojovacího bodu podél jižní hrany hřiště a jižní opěrné stěny západním směrem, u jihozápadního rohu se bude stáčet směrem na sever a zároveň se vzdalovat od hřiště. Větev V1 bude ke konci rozdvojena, přičemž jedna část bude na vodu napojovat zázemí hřiště, resp. kontejner s veřejným WC a druhá část veřejné pítko. Větev bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 3431/2, 3434, k.ú. Kohoutovice.

 • Větev V2 bude o rozměru D32 o délce cca 132,00 m a povede od rozpojovacího bodu podél jižní hrany hřiště a jižní opěrné stěny východním směrem, u jihovýchodního rohu se bude stáčet směrem na sever a zároveň se vzdalovat od hřiště. Větev V2 bude bude na vodu napojovat veřejné pítko. Větev bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 846/150, 846/153, 846/203, k.ú. Kohoutovice.

SO09 AREÁLOVÉ VEDENÍ NN Areálové vedení NN povede od stávajícího rozvodného místa na stávajícím objektu zázemí na pozemku parc. č. 846/16, k.ú. Kohoutovice ve 4 kabelech severním směrem. U jižní hrany hřiště se rozdělí do dvou větví – větev č. 1 a větev č. 2. Všechny kabely budou po celé délce vedeny v plastových chráničkách 63 mm v hloubce min. 0,70 m. Stávající rozvaděč bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem se stejnou přístrojovou náplní.

 • Větev č. 1 o celkem 3 kabelech, tj. jednom kabelu CYKY 5Cx16 pro napojení budoucího objektu kabin, jednom kabelu CYKY 5Cx6 pro napojení stožárů s osvětlením 1 a 2 a jednom kabelu CYKY 5Cx2,5 pro ovládání osvětlení, povede po obvodu hřiště zprvu východním směrem a poté severně při západní straně hřiště.

 • Větev č. 2 o jednom kabelu CYKY 5Cx6 pro napojení stožárů s osvětlením 3 a 4 povede severním směrem uvnitř plochy hřiště podél východní hrany hřiště a východní opěrné stěny ve vzdálenosti 0,50 m od ní.

 • Stožáry budou ocelové o celkové výšce 15,00 m. Na každém bude osazena trojice LED reflektorů, každý o výkonu 1,55kW. Ovládání osvětlení bude uzamykatelným vypínačem osazeným na stožáru č. 1. Stožáry 2 a 3 budou kotveny do opěrných stěn z betonu a pilot, viz objekt SO01 se základem o rozměrech 1,10 x 1,10 m. Stožáry 1 a 4 budou kotveny do betonového základu obdélníkového půdorysu 2,00 x 2,00 m a hloubce 1,10 m.

Areálové vedení NN bude umístěno na pozemcích parc. č. 846/16, 846/133, 846/150, 846/203, 3408/13, k.ú. Kohoutovice.

 

SO10 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Stavební objekt zahrnuje jak přípojku splaškové kanalizace, tak areálový rozvod splaškové kanalizace. Obojí bude napojovat budoucí objekt zázemí a kontejnerový objekt s veřejným WC.

 • Přípojka splaškové kanalizace v délce cca 9,00 m bude obetonovaná KT150, která bude napojena do jádrově odvrtaného otvoru. Potrubí bude plně obetonováno. Přípojka bude ukončena plastovou revizní šachtou DN315 s plastovým dnem. Betonový poklop a betonový konus bude osazen v zelené ploše cca 10cm nad terén. Přípojka povede od kolmo na stávající řad severním směrem k objektu zázemí WC.

 • Areálový rozvod splaškové kanalizace KG150 povede od přípojky k veřejnému WC v délce 10,00 m. Areálový rozvod bude pokračováním přípojky kolmo na stávající řad severním směrem k objektu zázemí WC, před kterým se lomí v šachtě S/1 směrem na západ, kde se napojuje na východní stěnu objektu.

Přípojka i areálový rozvod bude umístěn na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice.

 

SO11 VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ A DRENÁŽNÍ VODY Stavební objekt řeší odvádění a vsakování dešťové vody ze střechy zázemí a veřejného WC, ze střechy a přilehlých ploch budoucí tribuny a drenážní vody z drenáže UMT hřiště. Stavební objekt obsahuje retenční nádrž, vsakovací průleh k zázemí, vsakovací průleh k tribuně a drenážní svody.

 • Podzemní retenční nádrž má tvar nepravidelného čtyřúhelníků o rozměrech stran 16,06 x 6,01 x 16,87 x 9,99 m s hloubkou min. 60 cm. Retenční nádrž bude umístěna východně od fotbalového hřiště. Odvodňovanou plochou je nové UMT hřiště a objekt zázemí o celkové ploše 5187,00 m2. V obou případech je voda nejprve jímána drenáží a pak odváděna na RN přes šachtu dŠ4. RN bude tvořena vrstvou štěrku s podsypem. Nátok a distribuce vody bude pomocí 5 voštinových bloků obalených netkanou geotextilií. Bezpečnostní přepad je rozlitím do okolního terénu s přednostním využitím mezerovitosti konstrukčních vrstev RN. Retenční nádrž bude umístěna na pozemcích parc. č. 846/133, 846/153, k.ú. Kohoutovice.

 • Průleh k zázemí má tvar obdélníku o rozměrech stran 3,30 x 2,30 m a hloubku 30 cm, z toho retenční hloubka je 20 cm. Průleh bude umístěn západně od fotbalového hřiště. Odvodňovanou plochou je střecha zázemí a veřejného WC o celkové ploše 150,00 m2. Voda bude na průleh přivedena žlabovkami. Průleh bude tvořit štěrk, štěrkopísek a zemina s travní směsí. Průleh bude napojen na drenáž hřiště přes šachtu dŠ5. Bezpečnostní přepad je rozlitím do okolního terénu s přednostním využitím rezervy průlehu o hloubce 10 cm. Průleh bude umístěn na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice.

 • Průleh k tribuně má nepravidelný tvar o pěti rozích s plochou dna 72 m2 o hloubce 30 cm, z toho retenční hloubka je 20 cm. Průleh bude umístěn východně od fotbalového hřiště. Odvodňovanou plochou je střecha budoucího objektu tribuny a přilehlých ploch o celkové ploše 657,00 m2. Voda na průleh bude přivedena stokou T, KG 200 SN8. Průleh bude tvořit drcený štěrk a zemina s travní směsí. Bezpečnostní přepad je do okolního terénu s přednostním využitím rezervy průlehu o hloubce 10 cm. Průleh bude umístěn na pozemku parc. č. 846/133, k.ú. Kohoutovice.

SO12 PARKOUR Hřiště pro parkour je umístěno na jihozápadní straně areálu, má nepravidelný tvar o 6 rozích a ze všech stran je lemováno dvěma opěrnými monolitickými železobetonovými stěnami. Plocha hřiště je 280 m2. Opěrná stěna ze severní a západní strany parkouru je o šířce 300 mm a opěrná stěna z východní a jižní strany hřiště je o šířce 400 mm. Opěrné stěny budou doplněny nerezovým zábradlím. Dopadová plocha bude provedena z lité pryže na hutněné štěrkodrti.

Hřiště pro parkour bude umístěno na pozemku parc. č. 3433/1, k.ú. Kohoutovice.

 

SO13 FITNESS CENTRUM

Stavební objekt zahrnuje 3 jednotlivě umístěné plochy pro umístění fitness sestav a 1 plochu pro workoutovou sestavu. Pro vznik těchto ploch dojde k mírnému upravení terénu, který bude násladně podepřen zídkami z pohledového betonu, které budou zároveň sloužit jako zídky sedací.

 • Fitness sestavy (3 plochy) budou obdélníkového půdorysu různých stran a budou ohraničeny každá jednou zídkou. Dopadová plocha pro fitness prvky bude provedena z gumové zatravňovací pryže, která postupně proroste.

 • Workout plocha bude čtvercového půdorysu o stranách 10,50 x 10,50 m a bude ohraničena dvěma opěrnými zídkami. Dopadovou plochu workoutu bude tvořit litá pryž. Plocha workoutu bude ohraničena betonovými chodníkovými obrubníky usazenými do betonového lože.

Fitness centrum bude umístěno na pozemcích parc. č. 3433/1, 3433/2, k.ú. Kohoutovice.

 

SO14 VOLNOČASOVÉ PROSTORY

Stavební objekt zahrnuje travnatý yoga park, dětské hřiště s herními prvky s dopadovou plochou s litou pryží ohraničené obrubníky do betonového lože, meeting pointy zelené plochy s mobiliářem, zpevněné plochy z betonových šlapáků s podsypem a štěrkového trávníku, stojany na kola z mechanicky zpevněného kameniva, infotabule a mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.) a 2 pítka. Z hlediska stavebního zákona vyžadují územní posouzení pouze infotabule a pítka.

 • 3 infotabule budou sendvičové konstrukce s hranatými ocelovými stojinami. Plochy samotných tabulí budou ploché čtvercové 1,00 x 1,00 m a celková výška bude 2,00 od úrovně terénu. Stojiny budou ukotveny v betonovém základu 0,50 x 0,50 m do hloubky min. 0,50 m. Infotabule budou umístěny na pozemcích parc. č. 846/133, 846/148, 3408/13, 3434, k.ú. Kohoutovice.

 • 2 pítka o výšce 10,06 m budou čtvercového půdorysu 0,20 x 0,20 m, z ocelové konstrukce a budou ukotvená do betonového základu do hloubky min. 0,20 m. Pítka budou napojena na areálový rozvod vody, viz SO11. Jedno pítko bude umístěno na společné hranici pozemků parc. č. 846/133, 3431/2, k.ú. Kohoutovice, druhé pítko na pozemku parc. č. 846/153, k.ú. Kohoutovice.

SO17 SADOVNICKÉ ÚPRAVY Nejsou řešeny tímto rozhodnutím.

——————————————————————————-

Zdroj: Redakčně zkráceno, celý dokument tady: https://www.kohoutovice.org/wp-content/uploads/2023/11/Rozhodnutí-PDF-2.doc – staženo z úřední desky kohoutovické radnice

dne 15.11.2023, Úřední deska kohoutovické radnice, úvod redakce

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Péče o zeleň

Další články v rubrice Politici a kauzy

Další články v rubrice Pozemky

Další články v rubrice Spolek Tatran

Další články v rubrice Sportoviště

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Další články v rubrice Územní plán

Další články v rubrice Životní prostředí