Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Připomínky k návrhu aktualizace územního plánu Brna

upmb2Kontroverzní návrh aktualizace územního plánu, který zvedl obrovskou vlnu kritiky po celém Brně, nenechal chladným ani občany v Kohoutovicích. Současné vedení brněnského magistrátu zpřístupnilo svůj návrh veřejnosti sice značně nepřístupně, přesto se občanskému sdružení Pro Kohoutovice podařilo detailně prostudovat navržené změny. Členka sdružení Pro Kohoutovice Dana Kalčíková pak vypracovala k návrhu připomínky, které mohou zamezit zhoršení kvality života kohoutovických občanů. Aby tyto připomínky vzal magistrát v potaz, je nyní třeba podpisů 200 občanů, kteří Danu Kalčíkovou podpoří coby zástupkyni veřejnosti (viz pokyny na konci článku). Podpisové archy budou pak doručeny náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) Kateřině Leopoldové a primátoru Romanu Onderkovi, kteří jsou za návrh odpovědní.

1. Lokalita Oko a Stavební dvůr:

Požadujeme přičlenit lokalitu Oko (Brno – Kohoutovice, zatáčka starého okruhu Velké ceny při mimoúrovňovém křížení Libušiny třídy a Žebětínské) k řešenému území s kódem P012 (tzv. Stavební dvůr) tak, aby společně s již existující zástavbou vytvořila funkční celek doplňující funkce, které nyní nejen v této lokalitě, ale i z pohledu městské části Brno – Kohoutovice, chybí. Požadujeme proto změnu funkce z OA (doprava) na CO (vybavení komerční pro obchod a služby), Z (zeleň) a DS (doprava silniční) v lokalitě Oko. V lokalitě Stavební dvůr požadujeme vyvedení místní dopravy do ulice Libušina třída, případně Žebětínská. U plochy BB (bydlení v bytových domech) požadujeme změnu na S (plochy smíšené obytné). Dále požadujeme začlenit pro lokalitu P012 společně s lokalitou Oko do územního plánu požadavek zpracování územní studie celé lokality.

stavebni-dvur-oko
Lokalita Oko a Stavební dvůr letecky

Odůvodnění: Již 30 let lokalita Oko neslouží jako závodní komunikace Velké ceny, s ohledem na niž byla vybudována. Zatímco v minulém století byla nevyužitelná pro jiné funkce než dopravu, dnes je toto funkční omezení neopodstatněné. Jako pozůstatek starého závodiště naplňuje znaky brownfieldu a slouží jako parkoviště. V současné podobě tvoří bariéru zejména pro pěší a cyklisty podél hlavní komunikační osy vedoucí kohoutovickým sídlištěm podél ulice Libušina třída. Společně s lokalitou Stavební dvůr se jedná o místo v těsném sousedství jednoho z místních sídlištních center (tato městská část nemá žádné hlavní centrum), které je tvořeno prakticky posledními zastavitelnými plochami v tomto sídlišti. Mělo by proto být vhodně zastavěno především tak, aby se začlenilo do stávající zástavby, nemělo na stávající obyvatele negativní vliv a nové stavby doplnily funkce, které chybí stávajícím obyvatelům městské části. Ta je převážně monofunkční zónou určenou pro nocování a tuto funkci územní plán v lokalitě Stavební dvůr bohužel dále posiluje a potřeby obyvatel neřeší. Obyvatelé se potýkají s nedostatkem obchodů, služeb či pracovních příležitostí. Na území této městské části prakticky nelze nalézt kanceláře, obchodní síť byla redukována a přeměněna na herny či obytné domy. Obyvatelé tak jsou nuceni za službami i prací cestovat do jiných městských částí. Poslední zastavitelné pozemky by tak měly mít především takové funkce, které by snižovaly tuto přepravní nutnost a zvyšovaly komfort bydlení v městské části Brno – Kohoutovice. 

2. Lokalita Lipsko:

Jedná se o lokalitu při zastávce MHD Stamicova. Jde o druhé místní centrum v Brně – Kohoutovicích. Pro plochu území s dosavadním kódem R (rekreace) požadujeme změnu na Z (zeleň). Změnu ve funkci na Z požadujeme i pro celou parcelu č. 2249/12, 2249/13 a 2249/2, k.ú. Kohoutovice. V případě, že bude ponechána funkce R, resp. nová .CS, požadujeme do územního plánu doplnit IPP u této lokality na 0,5. U zbylých parcel s uvedeným kódem CO požadujeme nezvyšovat IPP a ponechat jej na hodnotě 0,5. 

Odůvodnění: Na pozemcích s kódem R, které se nachází mezi panelovými domy a jsou většinou v majetku města Brna, v předchozích letech plánovala společnost V-Honey, s.r.o. stavbu centra s názvem Černá Perla. Tento záměr vzbudil velkou nevoli místních obyvatel, a to jak pro svoji mohutnost, tak i z velké části zbytnost pro obyvatele sídliště (hotel, vyhlídková restaurace, další bazén). V petici, kterou podepsalo více jak 700 obyvatel, signatáři žádali, aby záměr nebyl realizován a pozemky byly změněny na zeleň, kterou fakticky od výstavby sídliště jsou. Návrh nového územního plánu v těchto místech ve všech třech variantách navrhuje vznik parku „Libušina třída“. Požadavek je tak v souladu jak s novým návrhem územního plánu, tak i s přáním místních obyvatel. Je třeba zdůraznit, že v městské části Brno – Kohoutovice dosud žádný park není. Nový územní plán jinou lokalitu vhodnou pro park v této městské části, ve které bydlí přes 12 tisíc obyvatel, nenavrhuje, z velké části i proto, že sídliště je velmi kompaktně zastavěno a nenalézá se zde mnoho jiných ploch, které by mohly být přebudovány na park. Nynější aktualizace územního plánu žádný park v Kohoutovicích nenavrhuje.

3. Lokalita Voříškova

U ploch CO (parcela 2012 a části parcel 3432 a 3433/1, k.ú. Kohoutovice) se zvyšuje IPP na 1,5. Požadujeme, aby IPP u těchto ploch zůstalo v původních hodnotách, tj. 1,2 a 1,0. Dále navrhujeme, aby parcela č. 2012 změnila funkci na Z (zeleň).

Odůvodnění: V případě parcely č. 2012 se jedná o travnatou plochu vedle stávající budovy, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vzhledem ke stávající budově je nereálné, aby se tato rozšiřovala na sousední parcelu. V lokalitě se nachází vzrostlé dřeviny, které byly v předchozích letech doplněny novu stromovou výsadbou a fakticky jsou plochou zeleně. Požadavek změny území na funkci zeleň tak jen potvrdí stávající stabilizovaný stav. Pozemek je v majetku města Brna. V případě zvyšování IPP v této lokalitě jde o neodůvodněný požadavek, který by měl negativní vliv především na obyvatele sousedních domů.

4. Lokalita Borodinova

U parcely č. 855/1 je navrženo zvýšení IPP z 0,4 na 0,7. Nesouhlasíme s tímto zvýšením a trváme na stávající hodnotě IPP 0,4.

Odůvodnění: Pozemek se nachází v těsné blízkosti lesa a obytných domů. Zvýšení IPP by negativně ovlivnilo vzhled této lokality a kvalitu bydlení v její blízkosti.

5. Cyklistické stezky

Požadujeme doplnit do územního plánu cyklostezku spojující městskou část Kohoutovice s městskými částmi Nový Lískovec a Bohunice (lokalita FN Brno, Kampusu MU a nákupní galerie Campus Square). 

Odůvodnění: Mnoho obyvatel Kohoutovic každodenně dojíždí do Fakultní nemocnice Bohunice a do Kampusu MU. Často obyvatelé Kohoutovic zajíždějí do nákupní galerie Campus Square, neboť obchody v Kohoutovicích téměř nejsou. Přepravní tok obyvatel se postupně zvyšuje, jak dokládá i zvyšování přepravní kapacity prostředků MHD mezi těmito místy. Cyklistická doprava na poměrně krátkou vzdálenost by byla vhodnou alternativou pro každodenní dojíždění do zaměstnání i za nákupy bez negativních vlivů na životní prostředí či zvyšování nákladů na provoz MHD. V současné době je cyklistická doprava nebezpečná (pozemní komunikace s povolenou rychlostí 70 km/h, nebezpečné křížení s odbočkou na Bystrc v Kohoutovicích) či nelegální (po chodnících). 

6. Funkční plocha Zeleň

Nesouhlasíme s umožněním výstavby obchodů a supermarketů (funkce CO) v plochách zeleně a lesů a požadujeme omezení podmíněně přípustné výstavby v těchto plochách pouze na velmi malé objekty doprovodných – zejména veřejných nekomerčních – služeb. Dále navrhujeme zachování rozdělení zeleně na parkovou, rekreační a ostatní.

Odůvodnění: V současnosti územní plán rozlišuje parkovou, rekreační a ostatní zeleň. V takových plochách se nesmí zakládat velké stavby. Text aktualizace různé druhy zeleně nesmyslně slučuje a říká, že bude možné v plochách zeleně i lesů stavět obchody a dokonce i supermarkety. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla, stavební úřady v městských částech nedokáží ochránit veřejný zájem proti developerům. Obří ivanovický Bauhaus stojí v ploše pro nerušící výrobu a služby a bystrcký supermarket Penny v ploše čistého bydlení. Příčinou byla vždy tzv. „podmíněná přípustnost“ supermarketů v těchto plochách. Nyní je navrženo doplnit stejný dovětek do dalších ploch – včetně zeleně a lesů.

7. Změna funkce agregací do ploch dopravy 

Nesouhlasíme s agregací ploch zeleně do ploch dopravy na celém území Kohoutovic.

Odůvodnění: Plochy zeleně v sousedství pozemních komunikací plní mnoho pozitivních funkcí a alespoň mírní negativní vlivy z pozemní dopravy. Agregací ploch zeleně do dopravy dojde k ohrožení těchto zelených ploch, které budou moci být nekontrolovaně zlikvidovány a vybetonovány. 


Jak můžete připomínky podpořit?

Máte několik možností:

1) Stáhněte, vytiskněte oboustranně a podepište Připomínky k aktualizaci ÚP za o.s. Pro Kohoutovice – archy s podpisy dodejte Daně Kalčíkové, Voříškova 12 nebo do centra Veronica, Panská 9, a to nejpozději 10. února. Tyto podpisy podpoří Danu Kalčíkovou jako zástupkyni veřejnosti.

2) Podepište tyto připomínky v ekologickém centru Veronica na Panské 9, nejpozději 10. února.

3) Jednotlivé připomínky můžete podepsat a odeslat i online skrze www.mampripominky.cz (jsou na uvedeném odkazu na první straně až pod mapou spolu s dalšími připomínkami z celého Brna, které můžete také podpořit).

4) A také šiřte tyto informace, více podpisů od občanů má větší váhu.

dne 31.1.2014, Dana Kalčíková, o.s. Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Hotel na louce

Další články v rubrice Politici a kauzy

Další články v rubrice Územní plán

 1. Mirek napsal:

  Dobrý den paní Kalčíková, ve Vašem článku není zmínka ohledně lokality Juranka. Máte prosím informace, jakt to je s Jurankou v aktuálně připravovaném územním plánu ? Stále mi není jasné, ve které variantě je změna připravována ? Děkuji.

 2. Dana K. napsal:

  Dobrý den,

  nyní se jedná o aktualizaci stávajícího územního plánu, který tu je tuším od r. 1994. V něm je Juranka vedena jako “plochy s objekty pro individuální rekreaci” a nejsou zde navrženy žádné změny (alespoň doufám, aktualizace je velmi rozsáhlá a nejspíše se v ní nikdo nevyzná na 100%). Zástavbu Juranky navrhuje až nově zpracovávaný územní plán, jehož příprava je nyní přerušena do doby, než budou k dispozici tzv. územní zásady Jihomoravského kraje (něco jako územní plán kraje). Tyto zásady totiž byly “prohlasovány” koaličními zastupiteli Jihomoravského kraje v rozporu s platnými zákony a soud je zrušil. Celý loňský rok probíhalo odvolání kraje proti tomuto rozsudku, který byl nakonec potvrzen. Jihomoravský kraj by tedy měl připravit nové územní zásady (nyní snad dle platných zákonů), schválit je a poté se Brno bude moci vrátit k procesu pořizování nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že toto bude trvat blíže neurčenou dobu (jen čekáním na zamítnutí odvolání se ztratil jeden rok), se Brno rozhodlo nečekat na dokončení procesu pořizování nového územního plánu a potřebné změny protlačit v nynější aktualizaci. Tato aktualizace není variantní, je jen původní územní plán (s dříve schválenými změnami) a nynější masivní aktualizace (bez variant).

 3. roman napsal:

  Zajímavý návrh.Jen si prosím projdětě odůvodnění jednotlivých bodů.

  V bodě 1 mimo jiné uvádíte “Obyvatelé se potýkají s nedostatkem obchodů, služeb či pracovních příležitostí”.

  Nicméně v bodě 6 pak uvádíte  “Nesouhlasíme s umožněním výstavby obchodů a supermarketů ……..”

 4. Dana K. napsal:

  Dobrý den pane Romane,

  možná by bylo dobré zmínit i text, který jste přešel tečkami: “v plochách zeleně a lesů”. V Kohoutovicích je skutečností, že mnohé pozemky, které nyní jsou veřejnou zelení nebo lesy, jsou ve vlastnictví soukromých osob. Jejich snahy přeměnit tyto pozemky na stavební jsme mimo jiné mohli v předešlých letech pozorovat v lese mezi Chopinovou a Bellovou. Dalším jejich nápadem na změnu územního plánu byla proměna lesa na Voříškové na bytový dům. Tento požadavek naštěstí neprošel již přes majetkovou komisi. Nynější aktualizace slučuje všechny druhy zeleně do jedné kategorie (takže i některé kohoutovické lesy se stanou kategorií “Zeleň”). A pro tuto novou kategorii “Zeleň” aktualizace chce umožnit výstavbu objektů CO (což jsou právě supermarkety a jiné obchody), pokud zůstane zachována převažující funkce zeleně. Pokud srovnám pár set metrů čtverečních supermarketu s tisíci metry čtverečními okolních lesů, myslím, že stavebník nebude mít potíže prokázat, že převažující funkce zeleně zůstane zachována. Stavební úřad poté nebude mít žádnou zákonnou páku, jak výstavbě zabránit, a bude ji muset povolit. Takže ano – obchody a služby tu velmi citelně chybí, ale tyto objekty by se neměly stavět v lese.

 5. Marie Sotolářová napsal:

  Dovoluji si upozornit, že ve středu 5. února 2014 v 17:00 zasedá kohoutovické zastupitelstvo k dané problematice, V něm sedí člověk, který je garantem tzv. Aktualizace (stávajícího) územního plánu města Brna. Určitě vám vysvětlí všechny případné dotazy k tomu, proč stavět v zeleni. Padnou jistě i závažné argumenty ke vzniku tabulky úžasně nazvané “Změna stavu funkcí a funkčních typů mezi ÚPmB a Aktualizací ÚPMB :-o). Stojí za to si ji prohlédnout v závěru článku na: http://www.zitbrno.cz/rozvoj/onderka-chysta-aupark-v-luzankach. Právě ona nahrává těm, kteří chtějí zahušťovat prostory v pěkně naprojektovaném sídlišti a přilehlých zelených plochách. Vyjde-li v platnost, pak se může opakovat příběh Černé perly viz https://www.kohoutovice.org/hotel-garaze-centrum/ v několka povedených variantách. A občané Kohoutovic už nebudou moci proti tomu zhola nic dělat.

 6. M napsal:

  Zajímalo by mě, zda pro využitelnost navrhované cyklostezky existuje nějaký průzkum. A pokud ano, kolik lidí by ji podle zjištění více méně pravidelně využívalo. Co znám fyzicky zdatné jedince, kteří rádi sportují a jezdí na kole, tak směr odkudkoliv-Kohoutovice by si k jednorázové projížďce nevybrali, natož k dojíždění do práce na bicyklu.
  Cyklostezky jsou skvělá investice v rovinatých oblastech, kde má kolo snad každý a jezdí na něm na nákup i staré babky, ale mám podezření, že navrhovaná trasa by spíš zela prázdnotou. To, že nějakými směry jezdí hodně lidí MHD přece automaticky neznamená, že by volili kolo, kdyby měli tu možnost. Hodně záleží na převýšení.

 7. roman napsal:

  Souhlasím, že obchody by se neměly stavět v lese.Nicméně pokud byste chtěla postavit v Kohoutovocích větší obchod tak kde ho postavíte než alespon částečně “v lese”. Vždyt lesy se v Kohoutovicích prakticky “dotýkají” zástavby.Takže pokud budete chtít nový velký obchod musí to být na úkor zeleně či lesa.A nebo byste musela něco zbourat a na tom místě potom postavit obchod.

 8. Chceme další obchody? napsal:

  Jsem na rozpacích a opravdu nevím, jestli mně v Kohoutovicích chybí další obchody – kromě potravin. Konkurenci proti dvěma Albertům bychom potřebovali jako sůl. A ještě možná, možná, nějaký hobby market. Netroufám si však odhadnout, zda by se tady uživil třeba nějaký butik s oděvy, prodejna obuvi, elektroniky…opravdu nevím. Kolik sortimentu už se třeba vystřídalo ve stávajícím objektu u dolního Alberta – kadeřnictví, dětská kavárna, autopotřeby, zelenina, dárkové zboží, klenoty…skončili, protože se jim to nevyplatilo. Na Žebětínské ulici 70 je Dům služeb, kolik občanů o něm vůbec ví a zajde tam? Stávající velké hyper a super markety válcují malé prodejny, a to nejenom na vesnicích. Dle mého názoru rozvoj obce či městské části nespočívá jenom v tom, že budu stavět další budovy a v případě Kohoutovic zahušťovat už tak dost hustou zástavbu. Osobně vidím rozvoj ve zkvalitňování stávajícího. Jeden z prvních kroků byl učiněn – zmizí herny. A teď přemýšlejme co by mělo být místo nich.

 9. M napsal:

  Stávající velké hyper a super markety válcují malé prodejny, a to nejenom na vesnicích. Dle mého názoru rozvoj obce či městské části nespočívá jenom v tom, že budu stavět další budovy a v případě Kohoutovic zahušťovat už tak dost hustou zástavbu. Osobně vidím rozvoj ve zkvalitňování stávajícího. Jeden z prvních kroků byl učiněn – zmizí herny. A teď přemýšlejme co by mělo být místo nich.

   

  Tak pod to se podepisuji, Brno je už hypermarkety plně ovládnuté. Malé obchody ti, kteří o ně stojí, neuživí. Když lidi mluví o nedostatku obchodů, tak je to často jen vyjádření pocitu, že nemají výbětr mezi levným a ještě levnějším (což jim malé obchody nenabídnou). Tomu požadavku dostatečně vyhoví plánovaný Lidl.

  Navíc hodně lidí objevilo výhody nakupování přes Internet, tomu je také těžké konkurovat.

  Místo heren asi sotva zas budou z výše uvedených důvodů obchody, možná se vrátí prodejna s čínským textilem. Zbytek bude dál poloprázdný nebo se v těch prostorách budou střídat zoufalci marně se snažící uživit nějakým prodejem, případně postupně krachující kavárny a hospody (těch už je tu taky dost). Spíš čekám předělání těch prostor na kanceláře apod. Uvidíme.

 10. Dana K. napsal:

  Ještě k cyklostezkám. V jiných větších městech na západ od našich hranic již přišli na to, že nejvýhodnější pro město je, když jeho obyvatelům stačí dopravovat se po městě chůzí. Druhé v pořadí je kolo. Třetí je městská hromadná doprava a úplně poslední tzv. individuální automobilová doprava. To znamená, že když se něco buduje, nejlepší a nejkratší trasy mají chodci, pak cyklisti, dále je upřednostňovaná hromadná doprava. Auta jsou spíše znevýhodňována. Města se snaží uspořádávat jako polyfunkční, aby jim nevznikalo to, co v Brně úspěšně začal socialismus a kapitalismus to dorazil. Máme tu velká monofunkční sídliště, kde se jenom spí. Pak se přesouváme kamsi do polí, kterým se říká průmyslové zóny, kde pracujeme. Poté se přesouváme kamsi do polí, kterým se říká nákupní centra. Pak se přesouváme domů se vyspat a ráno to začne znovu. Chůzí se dostaneme nejdál do obchodu s potravinami, pokud máme to štěstí, že ho nepřestavěli na hernu nebo bytový dům. Na kole se bez rizika sražení autem nedostaneme skoro nikam. Hromadná doprava jezdí přecpaná a stále zdražuje. Takže si kupujeme auta. V Kohoutovicích pro nás mají pochopení – staví se tu nová parkoviště, v plánu jsou dva parkovací domy. Na Voříškové každý den středem vozovky nově vybudovaného parkoviště chodí několik set lidí tam a zpět, za tmy je to bezva adrenalin, protože tam mimo chodníku chybí i veřejné osvětlení. Imisní limity pro částice PM10 (zdrojem jsou auta) jsou každoročně překračovány a emise neklesají (http://brno.idnes.cz/ovzdusi-v-brne-je-horsi-nez-na-ustecku-dxm-/brno-zpravy.aspx?c=A131012_1987531_brno-zpravy_eko ). Pokud z této smyčky chce město uniknout, nezbude mu nic jiného než vybudovat spojitou síť cyklostezek a umožnit obyvatelům přesouvat se bezpečně a bez emisí – na kole. Pěšky totiž do práce ani do obchodu nedojdeme – oboje je daleko. Kohoutovice sice jsou na kopci, ale pokud máte průměrnou fyzickou kondici, neměl byste mít problém do Kohoutovic vyšlapat. Pokud je vám již více let, lze si vypomoci třeba elektrokolem. Doprava na kole do práce a z práce prakticky pokryje doporučenou dobu fyzické aktivity, která by Vás měla udržet v kondici a omezit nebezpečí tzv. civilizačních chorob. Doplněno uváženou výstabou na zbývajících zastavitelných místech objekty, které lidem v Kohoutovicích chybí, aby se alespoň něco dostalo do docházkové vzdálenosti to je asi maximum, co lze za daných podmínek získat. Dle mého názoru.

 11. M napsal:

  Nemyslím si, že jsme čtvrt koncipovaná jen na přespání. Obchody tu byly, ale kvůli nedostatečné poptávce zkrachovaly. Obchodních prostor je tu dost, jen nejsou využívané. To je problém, ale jeho řešení je ve změně chování nakupujících. Dokud místní svou poptávkou neuživí papírnictví nebo domácí potřeby, tak tu nebudou i když tu pro ně prostory jsou. Firem, které by zaměstnávaly lidi, tu moc není, ale zas – na sídliště se málokterá výroba hodí a je skvělé, že je tu aspoň firma TESCAN, která svým provozem do sídliště bezproblémově zapadá. A málokteré místo má tak skvělé okolí, kde se dá trávit volný čas, jako jsou lesy a obora. Pod pojmem “místo na přespání” si představím cokoliv, jen ne Kohoutovice. Za 1/4 hodiny jsme MHD v centru nebo u kampusu. Takže – kolik lidí by ten úsek raději jelo tam a zpět na nákup na kole?
  Mě zajímá nakolik by tu cyklostezku skutečně využívali místní (to by přece šlo zjistit průzkumem), ne obecné argumenty, že většina nebude mít problém kopec vyšlapat a ti, kteří by na to fyzicky neměli by si pořídili elektrokola (a odpadli by asi jen ti, kteří by museli tahat 20kilové elektrokolo v domě bez výtahu do patra na nabíjení…).
  Kdyby stačila průměrná fyzička, tak zdravotní sestry, bydlící v oblasti Jírovcova, už teď po šichtě v bohunické nemocnici (nebo studenti z kampusu po vyučování) nasednou na kolo a v pohodě vystoupají 100metrové převýšení. Ti cyklisti by nebyli nijak ohroženi provozem, protože u zastávky Koniklecová by odbočili do kopce, projeli kolem PP Kamenný vrch a po stezce vedle silnice, která je, pravda, rozbitá, až domů (nebo po souběžné, vedoucí lesem). Kolik takových tu možnost využívá? Jezdí tak ti, kteří tam bydlí, na nákup do kampusu? Asi, když už, by se spíš měla vyasfaltovat stezka vedoucí lesem, jednak kvůli stínu, jednak proto, že u té rozbité u silnice se v celkem hojném počtu vyskytuje ohrožený motýl, kterému dané prostředí asi maximálně vyhovuje a těžko říct, zda by se tam po vyasfaltování stezky udržel. A v travnatém pásu u cesty je další chráněný hmyz, v hojnějším zastoupení než v nedaleké PP, takže doufám, že by kvůli případné cyklostezce nezačali sekačkami udržovat její okolí. Pokud budete chtít navrhnout cyklostezku tím místem, zkuste prosím z výše uvedených důvodů prosadit variantu lesem.
  Kdyby tu byla skutečná poptávka po cyklostezce, tak už tu dávno stojí, protože politici milují investice, které jsou podporované obyvateli, eurodotacemi a zároveň se z nich dá odklánět na financování stran = radost pro všechny. V tomto případě se podle mého soudu oprávněně bojí, že by většina takovou investici nevyužila a těžko by obhajovali, proč ty peníze nešly raději jinam, třeba zrovna na posílení MHD.   
  Kudy by vůbec měla ta cyklostezka vést? I po trase trolejbusu?

 12. Helena Sedláčková napsal:

  K cyklostezce a ke komentáři “M” – kohoutovický kopec nevyšlapu z žádného směru, takže s Vašimi názory souzním. Ale mám poznámku z jiného soudku: “Milý “M”, z Vašeho příspěvku mám obyčejnou radost i proto, že píšete gramaticky správně. Stejně jako hlavní editoři tohoto webu. A to je v dnešní době nejrůznějších internetových komentářů naprostý zázrak! Vím, že spoustě lidí je to jedno, že píší chyby a že čeština dostává na frak ze všech stran. Mně děláte radost. Měl jste z češtiny za jedna a držíte se toho. Díky  :-)

 13. Lukáš Stejskal napsal:

  Obchody v Lipsku: já jsem v tomhle spíš optimista. Herny platí největší nájmy a majitel Lipska tomu zřejmě přizpůsobil svoje ceny. Pokud najednou většina heren skončí (předpokládám, že aspoň jedna se tam udrží jako hospoda), musí mu být jasné, že se to za stejnou cenu už nepodaří pronajmout – takže sníží nájem. A hned je větší šance, že se tam uživí nějaký normální obchod. 

  Cyklostezka: tohle se do těch připomínek asi nemělo dávat, zbytečně to rozděluje lidi. Mně osobně je to celkem jedno, sice už nějakou dobu na kole nejezdím, ale vždycky mi stačila silnice (široká je dost a provoz není tak hrozný) a kopeček jsem taky vyšlapal bez problémů. Co by mi ale jedno nebylo – ubírat kvůli cyklostezce prostor chodcům. Vím, že to nikdo nenaznačuje, ale často se cyklostezky řeší stylem chytré horákyně: radnice chce vykázat aktivitu, ale nemá peníze na cyklostezku, tak přidá značku na chodník a rázem tu máme kombinovaný chodník/cyklostezku, kde se nedá chodit (tohle má smysl jen u velmi zřídka využívaných chodníků). Úplně stačí, že se dnes cyklisti běžně nelegálně prohání po chodníku a přenáší tím riziko sražení na chodce. Jsem obecně pro cyklostezky, ale ne na úkor chodníků.

 14. M napsal:

  Lukáš Stejskal: Vaše poznámka k obchodům i stezkám má logiku. Uvidíme jak to dopadne.

  Kdyby se prosadila cyklostezka podél trolejbusové cesty, tak je tam ještě jeden možný zádrhel. Dosud v tom odstavném pruhu parkují auta. Jejich majitelé by si asi s největší pravděpodobností neřekli “skvělé, pořídíme si kola”, ale žádali by výstavbu dalších parkovišť…

  Helena Sedláčková: Děkuji, snažím se, i když i mně občas nějaká hrubka ujede.

 15. Dana K. napsal:

  Dobrý den,

  nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli podpisem pod připomínky. Celkem se sešlo 243 podpisů. Minimum bylo 200, což znamená, že i přes krátký časový úsek na jejich sbírání jsme to dokázali! Ještě jednou děkuji, jste skvělí! Uvidíme, jak s nimi naloží úřad. Dále bych chtěla poděkovat i těm, kteří využili možnost podat vlastní připomínky buď sami, nebo skrz http://www.mampripominky.cz. V oblasti územního plánu se totiž vyplácí být aktivní v okamžiku, kdy lze ještě něco změnit. Až přijede bagr před Váš dům a začne hloubit díru, je zaručeně pozdě.

  Ještě k diskuzi – když tak koukám na diskuzi k cyklostezkám, tak to vidím na nějaký speciální článek jenom k nim. To téma není osamocené, je součástí celého tématu dopravy v tomto městě. V té konkrétní trase do Kampusu – zkuste si to někdy fyzicky projet. Vámi navrhovaná trasa je protizákonná – musíte cca 500 m jet po chodníku v Novém Lískovci, který vede pod základní školou. Jediná legální trasa vede po silnici a ta je jednoduše šílená. Auta jezdí velmi rychle, cestou do kopce tam není jediný stín a když vás předjíždí autobus linky 50, je to zážitek k nezaplacení. Navíc trasa není vůbec dořešena u Kampusu – ačkoli je to novostavba, s cyklisty se tam moc nepočítá. Nejvýživnější je kruhový objezd, zvlášť když jím máte na kole projet do 3/4. Jela jsem to 2x a pochopila jsem, že pokud chci přežít, tak tam jezdit na kole nebudu a šla jsem si koupit šalinkartu. A pokud si myslíte, že silnice jsou pro kolo bezpečné – kamarádka jezdívala do práce na kole z Kohoutovic do Lískovce. Ve žluté reflexní vestě. Pak ji srazilo auto vyjíždějící z odbočky od Bystrce. Tak ta už si taky koupila šalinkartu… Kudy mají vést cyklotrasy už pro Brno dávno někdo vymyslel, najdete to tady: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy/oddeleni-koncepce-dopravy/generel-cyklisticke-dopravy-na-uzemi-mesta-brna/ Teď jsem jen tak otevřela soubor “Deklarace politické vůle” a prý v roce 2006 vedení města mělo za cíl vytvořit po Brně spojitou síť cyklostezek. Je rok 2014 a furt nic. Studie za statisíce leží spokojeně v šuplíku a nic se neděje. Myslím, že v této oblasti už vše potřebné bylo za posledních 20 let prostudováno a naplánováno a chybí jen ta koncovka – reálné cyklostezky a cyklopruhy.

  K Lipsku – to centrum bylo v minulosti privatizováno s tím, že neviditelná ruka trhu se o vše postará. Jak to dopadlo lze sledovat v přímém přenosu. Lipsko patří 3 různým majitelům – část s Albertem patří firmě Atrium Sigma Czech Republic s.r.o., pozemek je města. Prostřední část i s pozemkem patří panu Miroslavu Barnetovi z Dolan. Poslední část koupila loni firma FRAMA invest s.r.o. (realitka to nabízela za 15 mil. Kč, město zájem nemělo), pozemek je města. Výši nájmů neznám, ale určitě jsou přizpůsobeny nájmům, které si mohou dovolit platit herny. Dnešní realita je taková, že herny znechutily využívat toto středisko k nákupům mnoha lidem. Navíc se tam od jeho postavení prakticky nic neinvestovalo do oprav, mimo tu poslední část, kde se přistavovalo patro. Je to jeden velký šedý bunkr, který bliká. Co s ním bude dál nikdo z nás neovlivní, rozhodnou jeho majitelé (a ta neviditelná ruka). Že je v Kohoutovicích o plochu prodejen zájem je vidět přes ulici v objektu Lipska. Za socialismu tam byla jenom pošta a restaurace. A podívejte se, kolik obchůdků tam je dnes. I kdybyste si chtěli dnes v Kohoutovicích otevřít obchod, stále nemáte kde. Lipsko v částech s hernami je nejspíše předražené a nabízí nevhodné prodejní prostory, navíc se tam lidi odnaučili chodit. V jiných stávajících objektech místo na obchody není a kromě Lídlu (což je taky kapitola sama pro sebe) se ani nic k výstavbě neplánuje. Radnice plánuje v místě stavebního dvora vystavět další bytový dům (bez obchodů) a ekumenické centrum a pod Lipskem radnici se společenským sálem (za 160 milionů, které nemá, ona údajně neměla ani těch 15 milionů na odkoupení části Lipska v loňském roce). Že bych si tu otevřela kancelář, tak na to můžu hned zapomenout – takové prostory tu prostě vůbec nejsou a pokud je potřebuji k podnikání, musím shánět někde dole ve městě (a dojíždět tam každý den).

  Osobně si myslím, že územní plán by měl lépe plánovat, jaké plochy nám tu chybí a měly by být umístěny, než to dělá teď.

  A kdo to dočetl až sem a chce zvládnout výjezd do Kohoutovic na kole, tak tomu nabízím tréninkové konzultace, protože ten kopec se fakt vyjet dá :-) Kupte si kolo (doporučuji nějaké s převody) a až oschnou povrchy, jdeme na to!

   

 16. M napsal:

  K tomuto se dá dodat jen jedno:

  Je skvělé, že existuje místo, kde se střetávají různé pohledy na věc a debatuje se o nich. A je velká chyba, že tento tolik potřebný prostor se nenachází na oficiálních stránkách města. Pokud radní zajímají názory obyvatel, a to by měly, tak by měli takovou debatu umožnit na kohoutovice.cz.

 17. Helena Sedláčková napsal:

   „Líbilo by se mi, kdyby ho zdobila třeba socha kohouta,” dodal starosta Šafařík v článku v Rovnosti. Myslel tím vjezd do Kohoutovic ve směru od Bystrce. Proboha! Jenom to ne. Copak jsme nějaká drůbežárna nebo slepičárna? O původu jména Kohoutovice se můžeme jenom dohadovat. Nejspíše to však bude podle jména vlastníka tehdejší vesnice, tedy Kohouta nebo Kohúta (Kochutowitz), případně podle rostliny – hvozdíku, lidově zvaném kohoutek, která zde údajně hojně rostla. Podle logiky pana starosty by Komárov měl mít ve znaku komára anebo Žabovřesky žábu. S takovým skvělým nápadem zatím ani v jedné této městské části nepřišli. 

 18. Martin Hodek napsal:

  Po přečtení “připomínek”,bych rád ještě doplnil ještě jeden návrh….lesopark za MŠ na Pavlovské směrem na Achtelky.Kdysi to bylo místo pro maminky s kočárky,hrál se tam pingpong,dalo se tam odpočívat.Dnes je to zplundrované a poničené.Vůbec celá ta lokalita až k zahrádkám je ve stavu mrtvého lesa.A takové to bylo krásné místo……

Napsat komentář