Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Oprava bývalé kavárny Grand Prix vyjde na 15 až 16 milionů

Kohoutovická rada vyčleňuje z rozpočtu obce další prostředky na rekonstrukci prostoru bývalé kavárny Grand Prix na Voříškové 2. Celkově bude stát rekonstrukce více než 15 milionů Kč. Prostory bývalé kavárny měla v předchozí řadě let pronajata firma LOKO Trans za nezvykle nízké nájemné.

Rada MČ Brno-Kohoutovice předloží v červnu kohoutovickému zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019, ze kterého citujeme:

Výdaje:

§ 3612, Pol. 6xxx (9 810 tis. Kč) Příkazce operace žádá o 9.810 tis. Kč na zajištění realizace akce „Rekonstrukce střešního a části obvodového pláště bytové budovy Voříškova 2 v Brně-Kohoutovicích“. Na akci je v rozpočtu roku 2019 rezervováno 6 120 tis. Kč z vlastních prostředků MČ. Na přípravných pracích bylo již uhrazeno 278 tis. Kč. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou podle rozpočtu z projektu ve výši 15.652 tis. Kč vč. DPH. Náklady převyšující částku v rozpočtu je nutno pokrýt z vlastního rozpočtu. V rámci finančního vypořádání s městem Brnem bude MČ ponechán investiční transfer ve výši 2 700 tis. Kč poskytnutý v minulém období, který MČ do konce roku 2018 na akci nevyčerpala.

Rozpočtové opatření, které řeší finanční vypořádání s městem Brnem, bude předloženo ke schválení až v měsíci červnu 2019. Podmínkou podpisu smlouvy je zajištění finančního krytí celé akce. Z tohoto důvodu zapojujeme rozpočtovým opatřením č. 2/2019 vlastní finanční prostředky MČ až do výše celkových přepokládaných výdajů akce. Poté, v rámci finančního vypořádání, bude o ponechaný investiční transfer z města Brna rozpočet MČ upraven, a to formou rozpočtového opatření (předpoklad červen 2019). V souladu s rozpočtovým procesem a metodikou účetnictví statutárního města Brna musí být technické zhodnocení na bytových domech realizováno pouze z rozpočtu hlavní činnosti MČ. V souladu s čl. 76, odst. 51 Statutu města Brna jsou MČ povinny minimálně 90 % z dosaženého kladného výsledku hospodaření po zdanění použít zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby MČ. Výdaje navrhujeme krýt převodem z prostředků ze zisku z minulých let z VHČ a odpisů (§ 6330, Pol. 4131 viz Zdroj:).

Zdroj: http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=12480

dne 8.5.2019, informace z webu radnice

Další články v rubrice Grand Prix rozhledna

Napsat komentář