Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Komise rady

Rada obce má právo zřizovat a rušit komise rady, jmenovat a odvolávat jejich předsedy a členy. Předsedou komise může být podle zákona o obcích jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost pro oblast komisi svěřené (pokud zvláštní zákon nestanoví jjinak).

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Ze své činnosti jsou odpovědné radě; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. Svá stanoviska a náměty předkládají radě. 

Komise jsou tedy iniciativními a poradními orgány rady, projednávají materiály, které jim předkládají odbory radnice a vydávají k nim stanoviska. Dále projednávají a řeší iniciativní návrhy svých členů a předkládají radě k projednání a řešení své návrhy, připomínky a podněty. Mohou plnit i další úkoly, které jim uloží rada. 

Členem komise se de facto může stát kdokoliv. Rada většinou jmenuje předsedu komise, místopředsedu a další členy s ohledem na návrhy všech politických subjektů zastupitelstva.

Komise: členové, pozvánky na schůze komise a zápisy ze schůzí

Jednací řád komisí MČ Brno-Kohoutovice

Schůze komisí jsou neveřejné. Každý kohoutovický občan má právo požádat o přizvání k projednávání problematiky, kterou si cítí odůvodněně dotčen a je na programu schůze komise. O jeho účasti na schůzi rozhodnou hlasováním členové komise při schvalování programu schůze.

Napsat komentář