Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Radnice plánuje stavbu dalšího fotbalového hřiště v údolí Voříškova, občan se ptá na náklady a provoz

Vedení Kohoutovic po výměně starostú počátkem roku 2021 oprášilo plány na stavbu dalšího velkého fotbalového hřiště v údolí Voříškova. Občan se dotázal na uvažované náklady na vznik a provoz tohoto hřiště (podle zákona o svobodném přístupu k info). - Aktuální předpokládáme náklady jsou ve výši do 60mil. Kč.

Jaké jsou plánované náklady na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem včetně všech souvisejících staveb (např. šatny, oplocení, tribuny), která je plánována v ulici Voříškova včetně uvedení výpočtu této hodnoty?

Aktuální předpokládáme náklady jsou ve výši do 60mil. Kč, s tím že se jedná s projektanty o zlevnění v souvislosti 5 jiným způsobem řešení inženýrských sítí o jejich přeložek. Vrámcifinancováníse počítá s žádostí o dotaci Národní sportovní agenturu, která v současné době hradí náklady do výše 70 %. Další dotace se projednává s MMB s tím, že by se mělo jednat o 75% ze zbývající částky, a zbylou část bude hradit ÚMČjako spoluúčast

. – jaké jsou další pořizovací náklady spojené s provozem tohoto hřiště (např. stroj na odhrnování sněhu, nábytek do šaten apod.) nezahrnuté do plánované ceny za výstavbu, ale nezbytné pro provoz tohoto hřiště včetně uvedení výpočtu této hodnoty?

. Bude řešeno až Po rozhodnut4 zda bude provozovat hřiště ÚMČ, nebo hřiště bude pronajato (rozhodne vedení MČ). Zatím je předpoklad pronájmu s podmínkou přístupu veřejnosti v určité časy, zda za poplatek nebo zdarma rozhodne vedení MČ Záleží to též na podmínkách případně přidělené dotace. Dosavadní dotační titul předpokládal vstup veřejnosti v řádech desítek procent Vpřípodě, že by byl provozovatelem ÚMČ bude nutno řešit kromě provozních nákladů i personální navýšení zaměstn anců ÚMČ. Provozní náklady by byly částečně hrazeny i z pronájmů

. – jaké jsou předpokládané roční provozní náklady spojené s provozem hřiště včetně uvedení výpočtu této hodnoty?

Předpokládajíse podle nákladů za hřiště Chalabalova, kde zajišťuje správu MOP tj cca 3lltis/rok bez DPH.

- kdo bude toto hřiště provozovat? Zajímá mne, zda bude hřiště provozováno přímo MČ Brno — Kohoutovice, či zda bude provozem pověřen jiný subjekt Pokud je plánován provoz jiným subjektem, jakým způsobem bude vybrán a za jakých finančních podmínek bude hřiště provozováno? Zajímá mne především, zda bude externí provozovatel platit za využití tohoto areálu (v tomto případě mne zajímá, s jakou roční částkou nájemného se počítá), či zda naopak bude vyžadovat dotace na provoz ze strany MČ Brno — Kohoutovice (v tomto případě mne zajímá, s jakou částkou MČ Brno — Kohoutovice pro dotaci externího provozovatele počítá)

Výběr nájemce by byl v souladu se zákonem formou záměru obce. Finanční podmínky budou známy až po vyhodnocení záměru obce. Podmínka umožňující částečné využívání hřiště veřejností by se řešila slevou nájmu

. – jaké jsou plánované roční příjmy z provozu tohoto hřiště včetně uvedení výpočtu této hodnoty?

Předpokládajíse dle podkladů z MOPu podle hřiště Chalabalova tj cca l8Stis/rok bez DPH.

- za jakých podmínek bude hřiště přístupno veřejnosti (zajímají mne především plánované případné poplatky zal h využití hřiště a zázemí a plánovaný rozsah hodin, po které bude hřiště přístupné široké veřejnosti)

Viz předcházející body

. – v případě provozování hřiště přímo MČ Brno — Kohoutovice mne zajímá, jak bude řešena situace, kdy plánované roční příjmy jsou nižší jak plánované roční náklady? Z jakých prostředků bude tento rozdíl hrazen? Pokud bude odpovědí na tuto otázku, že rozdíl bude hrazeni dotací, zajímá mne, s jakými dotačními tituly se počítá.

Případný rozdíl příjmů a výdajů musí hradit MČ. Pokud bude možnost hradit z dotace, bude o tuto dotaci požádáno. Vsoučasné době nemůžeme vědět jaké dotace budou vypsány k datu dokončení stavby

. – jaká je životnost umělého povrchu? Z jakých prostředků bude tento povrch po skončení životnosti obnoven?

Zivotnost umělého povrchu je dána zárukou výrobce, minimálně 10 let. Nový povrch bude hrazen, pokud nebude možno požádat o dotaci, z prostředků ÚMČ, stejně, jako je tomu o ostatních sportovišť

Zdroj: info od radnice na žádost občana 10/21

Dokumenty k předpokládanému projektu

dne 27.10.2021, Odpověď radnice na žádost občana

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »