Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Schůze rady 26. 6. 2013 – OKO, zakázky, pozemky

radniceKohoutovická rada na své schůzi jednomyslně schválila například výstavbu garážového domu a domu s obchodními plochami s venkovním parkovištěm v "OKU", jednomyslně zamítla propojení chodníků na Talichové a jednomyslně připravila pár zakázek výběrem z oslovených firem. Různé postoje členů rady se projevily jen při jednáních o prodeji a pronájmu několika pozemků v Kohoutovicích, bohužel bez bližšího určení.

Schůze se zúčastnili radní Ladislav Macek, Miroslav Staněk, Petr Šafařík, Jiří Zorník, omluvili se radní Martin Mikš, Jiří Prokop, Radek  Rabušic. Následuje výběr ze zápisu.

Zrušení zakázky k právním službám

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování právních služeb pro MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1156
(z důvodu nejednotnosti nabídek, které neumožňují jejich vzájemné porovnání), schváleno jednomyslně.

Dotace malého rozsahu

Žádost ASPV Brno o dotaci z rozpočtu SMB, Materiál R 1144 (Úvodní slovo p. Zorník, diskuse: Ing. Staněk.) Usnesení 1012/64-13: s ch v a l u j e   dotaci typu C pro ASPV Brno ve výši 8 tisíc Kč na letní tréninková soustředění, schváleno jednomyslně.

Žádost  cyklistického  oddílu  TJ  TATRAN  Kohoutovice  o  dotaci  z rozpočtu SMB, Materiál R 1145 (Úvodní slovo p. Zorník. P. Zorník, nahlásil střet zájmů.) Usnesení 1013/64-13: RMČ schvaluje dotaci typu C z rozpočtu SMB cyklistickému oddílu TJ TATRAN Kohoutovice ve výši 3 tisíce Kč na cyklistické závody mládeže v Kohoutovicích, schváleno jednomyslně.

Vyjádření ke stavbě garážového domu v OKU

Stanovisko k žádosti o vyjádření ke stavbě garážového domu a domu s obchodními plochami v místě křížení ulic Žebětínská a Libušina třída (tzv. OKO) Materiál R 1146 (Úvodní slovo p. Zorník, diskuse: p. Macek). Usnesení 1014/64-13: RMČ souhlasí s výstavbou  garážového  domu  a  domu  s obchodními  plochami s venkovním  parkovištěm  na  pozemcích  p.č.  997/30,  997/38,  997/39,  997/40,  997/42,  997/43, 997/47,  997/48,  997/118,  997/119,  997/122,  997/123,  997/124,  997/125,  997/134  a  části  p.č. 997/133 vše k.ú. Kohoutovice a stavby kruhové křižovatky na ulici Žebětínská podle materiálu R 1146. RMČ navrhuje zahrnout do budoucí plánovací smlouvy povinnost investora zachovat veřejné parkování na venkovním parkovišti před obchodními plochami, schváleno jednomyslně.

Pozemky – nejednotnost rady

Vyjádření k odprodeji pozemků při ulici Libušina třída Materiál R 1137 (Úvodní slovo p. Zorník, p. Šafařík podal návrh na stažení bodu z programu jednání.) Schváleno jednomyslně.

Pronájem pozemků při ulici Nad Pisárkami Materiál R 1138. (Úvodní slovo p. Zorník, diskuse: p. Šafařík, p. Macek, p. Zorník) Usnesení 1015/64-13: souhlasí s pronájmem užívaných částí p.č. 1240 a 1241 k.ú. Kohoutovice uživateli. Schváleno jednomyslně.

Vyjádření k nabytí pozemku na ulici Výletní Materiál R 1139 (Úvodní slovo p. Zorník). Usnesení 1016/64-13: RMČ souhlasí s nabytím pozemku p.č. 1046/6 k.ú. Kohoutovice do vlastnictví SMB, schváleno jednomyslně.

Žádost o pronájem plochy při ulici Libušina třída, Materiál R 1140. (Úvodní slovo p. Zorník. P. Zorník podal návrh na stažení bodu z programu jednání.), schváleno jednomyslně.

Propojení chodníků na Talichové – nesouhlas

Návrh na propojení chodníků od hřiště Talichova, Materiál R 1141. Úvodní slovo p. Zorník. Usnesení 1017/64-13: RMČ nesouhlasí s propojením chodníků od hřiště Talichova přes soukromé pozemky, schváleno jednomyslně.

Zakázky výběrem z oslovených firem

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Oprava dřevěného zábradlí lodžií u bytových domů Pavlovská  4,  6,  Glinkova  13,  15,  17, Materiál R 1150. Úvodní slovo p. Šafařík, diskuse: p. Zorník, p. Macek, p. Šafařík. Usnesení 1019/64-13: schvaluje znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku, jmenuje komisi pro otevírání nabídek, komisi pro hodnocení nabídek, schvaluje seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky, schváleno jednomyslně.

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Výměna  rozvodů  STA v bytových domech Materiál R 1151. Úvodní slovo p. Šafařík, diskuse: p. Zorník, p. Macek, p. Šafařík. Po obsáhlé diskusi podal p. Šafařík návrh na stažení bodu z programu jednání, schváleno jednomyslně.

Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Podlahářské práce malého rozsahu v bytových domech Materiál R 1152. Úvodní slovo p. Šafařík. Usnesení 1020/64-13: schvaluje zadání zakázky firmě Miroslav Kratochvíl, Ulička 2, 623 00 Brno na zajištění prací a jako 2. v pořadí firmu CESTAV, s.r.o. Ořešínská 5, 62100 Brno, schváleno jednomyslně.

Oprava střechy domu Pavlovská 4 Materiál R 1136 Úvodní slovo p. Šafařík. Diskuse: p. Zorník, p. Macek. Usnesení 1021/64-13: ukládá OSM ÚMČMB objednat jednoduchou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu na nejnutnější opravy střechy domu Pavlovská 4 k zamezení zatékání, schváleno jednomyslně.

Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Zateplení budovy MŠ Libušina třída 29 Materiál R 1153. Úvodní slovo p. Šafařík. Usnesení 1022/64-13: RMČ schvaluje zadání zakázky firmě PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/61, Brno, IČ 253 42 100, jako 2. v pořadí firmu Cooptel, stavební a.s., IČ 255 60 271, Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno, schváleno jednomyslně.

Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ a MŠ Chalabalova 2 oprava sociálního zařízení Materiál R 1154. Úvodní slovo p. Šafařík. Usnesení 1023/64-13: RMČ schvaluje znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku, jmenuje komisi pro otevírání nabídek, jmenuje komisi pro hodnocení nabídek, schvaluje seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky, schváleno jednomyslně.

Podnájem nebytu stažen po diskusi z jednání

Žádost o vystavení souhlasu s podnájmem nebytového prostoru Materiál R 1149. Úvodní slovo p. Šafařík. Diskuse: p. Zorník, p. Macek, p. Šafařík. Po obsáhlé diskusi podal p. Šafařík návrh na stažení bodu z programu jednání, schváleno jednomyslně.

K nebytům na Stamicové 11 (Juventus)

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Stamicova 11, Materiál R 1135. Úvodní slovo p. Šafařík. Diskuse: p. Zorník, p. Macek, Ing. Staněk, p. Šafařík. Usnesení 1024/64-13: schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu  nebytových prostor s Danou Bártovou, *) ve znění podle přílohy č. 2 materiálu R 1135 se zapracovanými připomínkami členů RMČ, schváleno jednomyslně.

Na závěr žádost o jmenování členkou Společensko-kulturní komise RMČ, Materiál R 1143, informoval p. Zorník.

dne 9.7.2013, Redakce

Další články v rubrice Lidl místo benzinky v OKU

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

Další články v rubrice Veřejné zakázky

  1. Jana Konečná napsal:

    Dnešní článek v MF Dnes popisuje praktiky magistrátu Brna, který stejně jako kohoutovická radnice zadává „podlimitní“ zakázky výběrem z oslovených firem:
    http://brno.idnes.cz/svagr-vlivneho-urednika-ziskal-od-brnenskeho-magistratu-milionove-zakazky-17d-/brno-zpravy.aspx?c=A130722_1954298_brno-zpravy_lva#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=brnoh&utm_content=main

Napsat komentář