Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Rada 11. 2. 2015: prodej bytů, chyby výběru žadatelů o byt a tajemná kronikářka

kohoutovice_065Starosta Šafařík splnil slib a začal zveřejňovat materiály projednávané radou. Toto je velký posun dopředu, protože jednání rady jsou ze zákona neveřejná a bylo vždy velmi obtížné dostat se k projednávaným materiálům. Přitom pětičlenná rada schůzuje 6x častěji než celé zastupitelstvo a schvaluje či odmítá i materiály, které zastupitelé vůbec nedostanou. První schůze, do které tak můžeme pohodlně nahlédnout, je z letošního února.

R 122: Kontrola hygienické stanice v jídelně ZŠ Pavlovská zjistila, že pracovní stoly ve varně a výdejní okna nejsou snadno čistitelná.

R 124: Školská komise doporučila změnit si název na „Komise školství“

R 125: Po odstoupení jednatele MOPu Petra Eibela k 30. 4. rada vyhlásila výběrové řízení na nového jednatele. Dále vybrala do nové dozorčí rady MOPu Stanislava Zahradníka, Václava Božka, Helenu Sýkorovou, Oldřicha Šuláka a Martina Richtera. Z kandidátů navržených zastupiteli tak neprošli p. Ospalý, p. Sotolářová, p. Kalčíková, p. Šeďa a p. Zorník.

R 137: Rada jmenovala kronikářku MČ Brno-Kohoutovice, jméno i odměna zůstaly tajné.

R 140 Audit magistrátu Brna na dodržování zákonů při výběru žadatelů o byt, bytové náhrady a nebytové prostory v roce 2012 kromě jiného zjistil, že kohoutovická radnice nezveřejňovala na webu Pravidla pronájmu bytů a podmínky zajišťování bytové náhrady, neplnila povinnost zveřejnit na webu pořadí žadatelů a neohlásila městu volný byt do 15 dnů po ohlášení MOPem. Měla i nepořádek v žádostech o byt, například chyběly doklady o stávajícím bydlení, a to u třetiny kontrolovaných žadatelů. Ostatní nedostatky a jejich náprava viz materiál R 140.

R 126: Zastupitelka Dana Kalčíková požádala o informace o složení výborů a komisí a odměnách členů komisí, výborů i jednotlivých zastupitelů. Dále chtěla vědět, proč rada nejmenovala do dvou komisí zástupce za Zelené a nezávislé, Sdružení pro Kohoutovice, a požádala o zápisy z těchto komisí a zasílání programů jejich schůzí. (Zastupitelé mohou na schůze komisí a výborů přijít – pozn. redakce.)

R 132: Návrh pravidel pro vymáhání dluhů na nájemném z obecních bytů.

R133A: Žádost radnice o příspěvek magistrátu na modernizaci bytových jader v OB.

R 127:  Zrušení záměru pronájmu pozemku – staženo z programu

R 136: Návrh rozpočtového opatření 1/2015

R 128 a R 129 se týkají světelných ukazatelů rychlosti.

R 130: Návrh Dohody o narovnání a návrhu smlouvy o nájmu z 1.10.2012 stažen z programu.       

R 134: Výběrové řízení na servis technologie bazénu v objektu Stamicova 11 – rada schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky.

R 135:  Výběrové řízení na vybudování jedné třídy MŠ v ZŠ a MŠ Chalabalova – rada schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky.

R 121: Rada souhlasila s uzavřením kupních smluv s nájemci, kteří akceptovali 1. nabídku.

R 131: Návrh vzorů nových nájemních smluv o nájmu bytu

R 120: Přehled stížností občanů za rok 2014, převážně na veřejný pořádek

dne 17.3.2015, Jana Konečná

Další články v rubrice MOP - správce obecních bytů v Kohoutovicích

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

Napsat komentář