Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Půjčky s úrokem 2,48% od Brna na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů od 1. září do 15. října

Brno vyhlašuje nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2020 z Fondu rozvoje bydlení města Brna Termín vyhlášení: 01. 09. 2019, termín pro podání žádostí: do 15. 10. 2019

Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna n a b í d k o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2020 dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Termín vyhlášení: 01. 09. 2019 Termín pro podání žádostí: do 15. 10. 2019 Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1.09.2019 do 15.10.2019 na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3. Jednotná roční úroková sazba je pro I. etapu 2020 stanovena na 2,48 %. Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 3. náměstska primátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna – zápůjčky). JUDr. Iva Marešová vedoucí Bytového odboru MMB. Podrobně viz http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=12895.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 2,48 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně nabídkové řízení. Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 3. náměstka primátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna – zápůjčky). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2020, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 01.09.2019 do 15.10.2019 a od 1.12.2019 do 15.2.2020. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Poskytnutí zápůjček žadatelům schvaluje Zastupitelstvo města Brna. O výsledku řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do nabídkového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245. JUDr. Iva Marešová vedoucí Bytového odboru MMB účel zápůjčky lhůta horní hranice splatnosti zápůjčky oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 450 tis.Kč / BD rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 450 tis.Kč / BD výměna plynového, elektrického nebo jiného 5 let 100 tis. Kč / BJ ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis.Kč / BJ odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis.Kč / dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis.Kč / BJ oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis.Kč / BJ vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis.Kč / BJ vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis.Kč / dům ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis.Kč / BJ v BD (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis.Kč / BJ vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis.Kč / dům obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis.Kč / dům

Zdroj: http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=12896

http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=12895

dne 27.8.2019, Magistrát města Brna

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice Půjčky od Brna

Napsat komentář