Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Přidělování obecních bytů s dluhem by mělo být transparentní

bytyV roce 2015 získalo novou nájemní smlouvu k obecnímu bytu celkem 17 žadatelů. Šest z nich smlouvu uzavřelo díky tomu, že byli ochotni převzít dluh váznoucí na tomto bytě. Převzetí dluhu je podmínkou pro uzavření nové nájemní smlouvy. Níže je uveden přehled těchto bytů, dluhů a pořadí, na kterém byli žadatelé, jež nájemní smlouvu uzavřeli, v seznamu žadatelů o byt:
1+0, dluh 20 327 Kč, 17.-18. v pořadí


1+1, dluh 16 378 Kč, 36.-43. v pořadí
1+1, dluh 78 175 Kč, 56.-58. v pořadí
1+1, dluh 83 529 Kč, 14. v pořadí
1+1, dluh 205 362 Kč, 90.-96. v pořadí


3+1, dluh 233 898 Kč, 35.-42. v pořadí

Jakým způsobem se zadlužené byty přidělovaly? Členové bytové komise provedli výběr na základě seznamu žadatelů o byt, vlastní úvahy a údaje, zda jednotliví žadatelé v žádosti uvedli, že jsou ochotni byt s dluhem převzít. Problém je, že tento údaj vyplňují žadatelé ve svých žádostech přibližně poslední 2 roky. Pokud někdo podal svoji žádost dříve, automaticky je veden jako žadatel, který o takový byt zájem nemá, dokud aktivně úřadu neoznámí, že tomu tak není. Toto doporučení přejímá rada městské části, která u dluhů do 20 000 Kč rozhoduje sama, u dluhů vyšších musí vše schválit zastupitelstvo obce.

Pokud se podívám na výše uvedený přehled, dovoluji si tvrdit, že doporučení bytové komise a následná rozhodnutí či doporučení rady městské části a zastupitelstva jsou velmi problematická. Jak je možné, že žadateli na 14. pozici byl nabídnut byt s dluhem ve výši 83 529 Kč, zatímco stejně velký byt s dluhem 16 378 Kč byl nabídnut a následně přidělen žadateli na 36. – 43. pozici? Jaké důvody k tomu především bytovou komisi a radu městské části vedly? Ze zápisů ani jednoho orgánu se to nelze dozvědět.

zastupitelstvo-2016-04

Videozáznam: Diskusi o způsobu výběru z uchazečů o byt na zasedání zastupitelstva 27. 4. 2016 sledujte od 1h:43min:10sec  (Poznámka redakce: Poprvé od voleb neschválili zastupitelé uchazeče o byt, kterého doporučila rada, zdrželi se i někteří koaliční zastupitelé.)

Že se nejedná o minulost, ale praxi pokračující i v roce 2016, se lze přesvědčit na videozáznamu ze zasednání zastupitelstva, které proběhlo 27.4.2016, který je umístěn na webových stránkách Kohoutovic. Zde jsme diskutovali, jak bylo postupováno u jiných bytů s dluhem. Starosta městské části pan Šafařík stále tvrdil, že výběr navrhované žadatelky byl transparentní. Ani na opakované žádosti, aby tento transparentní způsob popsal, však nebyl schopen odpovědět. Zde se naplno projevilo, že nikdo z přítomných není schopen vysvětlit, jak byla navržená žadatelka vybrána a poprvé od voleb nebylo schváleno postoupení dluhu na obecním bytě v navržené podobě zastupitelstvem.

Domnívám se, že by městská část měla při přidělování bytů s dluhem postupovat následujícím způsobem: informovat žadatele o uvolněném bytu s dluhem v Kohoutovickém Kurýrovi a na webových strá nkách Kohoutovic v sekci aktualit a na úřední desce. Byt by měl získat ten, kdo bude ochoten uhradit co největší část dluhu a pokud bude ochoten uhradit dluh celý, bude na nejvyšším pořadí v seznamu žadatelů o byt z těch, kdo budou ochotni celý dluh převzít. Pak budou mít všichni stejnou šanci byt získat a tento postup vyloučí možnost korupce.

Podnět radě:

V rámci zvýšení transparentnosti při nakládání s byty … celý text.

(Poznámka redakce: Článek byl podán do říjnového čísla Kohoutovického kurýra, redakční rada se usnesla, že vyjde až v čísle listopadovém. Autorka článku podala dále podnět radě, viz pravé okénko.)

dne 21.10.2016, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí, Sdružení pro Kohoutovice)

Další články v rubrice Přidělování obecních bytů v Kohoutovicích

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

Napsat komentář