Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Jak ve skutečnosti probíhá bodování žádostí o byt

byty-kohoutoviceZastupitelka Dana Kalčíková odkrývá, jaké chyby má kohoutovický systém přidělování obecních bytů. Vychází přitom ze zjištění kontrolního výboru zastupitelstva a z několikaměsíčního členství v bytové komisi. Kalčíková ukazuje, co je potřeba v systému změnit, aby již nedocházelo k nespravedlnostem a možnostem korupčního jednání. Velkou roli by měla sehrát elektronizace systému.

 

Nedostatky stávajícího systému:

 

- nejednoznačná kritéria

 

- mnoho kritérií

 

- bodují politici, kteří nenesou zodpovědnost za správnost

 

- přibývá mnoho žádostí a bodující jsou přetíženi a dělají to za symbolickou odměnu

 

- přebodovává 1 osoba bez následné kontroly

 

- nízké využití výpočetní techniky

 

- žadatelé musí stále sledovat úřední desku a žádat o každý konkrétní byt

 

- žadatelé neví, kolikátí jsou a kolik bodů jim schází

 

- není veřejná kontrola dodržování pravidel, systém je zcela netransparentní

 

- bytová komise v některých případech nedoporučuje žadatele s nejvyšším počtem bodů, i když o byt projevili zájem (t.j. proti pravidlům pro nakládání s byty v majetku Brna)

 

(zkráceno, více materiál do zastupitelstva)

Bodování žádostí o byt je díky pravidlům schváleným Radou městské části svěřeno členům bytové komise. Bytová komise je tvořena lidmi, které do komise navrhly jednotlivé politické strany a uskupení zastoupené v zastupitelstvu městské části. Tito lidé se automaticky členy nestávají, musí je jmenovat rada městské části. Ve volebním období 2014 – 2018 tak mezi členy byli 3 zástupci nejsilnější politické strany v zastupitelstvu (ČSSD), druhé nejsilnější uskupení (Zelení a nezávislí) nemělo v této komisi až do května 2018 zástupce žádného, i když svého zástupce již v roce 2014 radě navrhlo. Z toho vyplývá, že personální složení bytové komise je plně v rukou rady městské části.

Členy komise jsou prakticky „lidé z ulice“. Není vyžadováno žádné vzdělání či zkušenosti s bytovou či sociální problematikou. Pro představu – téměř celé volební období 2014-2018 byl předsedou bytové komise pan Pavel Forberger (do komise jej nominovala ČSSD), jenž se v běžném životě živil jako řidič u firmy MOP Brno s.r.o. a později údajně přešel jako řidič k firmě SAKO Brno. Tito lidé vykonávají práci v komisi ve svém volném čase za měsíční odměnu, která momentálně činí 699 Kč, předseda dostává 2 228 Kč. Za svoji práci opakovaně odmítají nést jakoukoli zodpovědnost s odkazem na to, že vykonávají pouze poradní činnost a rozhodnutí činí rada městské části.

V roce 2016 Kontrolní výbor zastupitelstva provedl kontrolu přidělování bytů v roce 2015. Zde bylo kontrolováno bodování 17 žadatelů o byt, kteří byli v roce 2015 bytovou komisí doporučeni a rada s nimi následně uzavřela novou nájemní smlouvu k obecnímu bytu. Zjistilo se, že chybně bylo obodováno 9 žádostí (tj. 53%). Ukázalo se, že jednotlivá bodovací kritéria jsou mnohdy víceznačná a jednotliví bodující udělují v totožných případech různý počet bodů. Proto bylo bytové komisi doporučeno, aby bodování jednotlivých členů komise sjednotila. Dosud se tak nestalo.

Největší slabinou celého bodování v Kohoutovicích tak jsou nejednoznačná kritéria a fakt, že bodování jednotlivých žadatelů nikdo nekontroluje a nikdo za ně nenese žádnou zodpovědnost. Členové bytové komise tak dle svého „nejlepšího vědomí a svědomí“ přidělí v jednotlivých kritériích libovolný počet bodů s vědomím, že bodování nebude dále kontrolováno. Jaké to má důsledky pro jednotlivé žadatele lze ilustrovat na přiloženém hodnocení žadatelky, která si o byt požádala v srpnu roku 2001.

Návrhy na změny:

 

- zjednodušit systém bodovaných kritérií a stanovit je jednoznačně

 

- přenést bodování žádostí na úředníky radnice, ti ponesou za správnost zodpovědnost

 

- zavést elektronický systém

 

- zveřejňovat pořadník žadatelů

 

- dodržovat pravidla pro nakládání s byty (tedy dávat byt žadateli s nejvyšším počtem bodů)

 

(zkráceno, více materiál do zastupitelstva)

V době podání žádosti v roce 2001 bylo bodování údajně zaznamenáváno do jedné centrálně vedené tištěné tabulky, v níž byly body jednotlivých žadatelů uvedeny tužkou. Při změně bodování se čísla vymazala a přepsala na jiná. Tato praxe se postupem doby změnila a do dnešního dne je prováděna dle přiloženého vzoru – každý žadatel má ve složce založenu bodovací tabulku, kterou členové bytové komise vyplňují ručně. Celkový počet bodů pak úřednice přenáší do elektronických tabulek, které jsou následně k dispozici členům bytové komise.

Na uvedeném příkladu stojí za pozornost sloupec bod 1 (ostatní sloupce vzhledem k ochraně osobních údajů nelze veřejně rozebírat). Bod 1 žadateli za každý rok, po který je veden v seznamu žadatelů o byt, přiznává 4 body. Tyto body však žadateli nejsou připočítávány automaticky, žadatel o přepočítání musí aktivně požádat. V uvedeném případě žadatelka požádala o přepočítání v roce 2007 a bylo jí přiznáno v bodě 1 celkem 20 bodů. Do této chvíle nejspíše žádné body za toto kritérium neměla. K dalšímu přebodování došlo v roce 2013. V květnu 2013 byla žadatelka v seznamu žadatelů 11 celých let, měla tak nárok na 44 bodů ve sloupci bod 1. Členka bytové komise jí však přiznala jen 28 bodů. Jedná se o zjevný omyl. Žadatelka pak figurovala v seznamu zájemců až do července 2018 s 82 body, i když měla správně mít v roce 2013 celkem 98 bodů a každý další rok jí 4 body přibývaly. Nakonec získala v červenci 2018 nájem obecního bytu i s 82 body. To již správně měla mít dle nově dodaných údajů 130 bodů.

Přínos elektronického systému:

 

- žadatel má přehled o aktuálním stavu svých údajů, bodů, pořadí…

 

- žadatel je informován (e-mail, SMS) o bytech k dispozici

 

- možnost podat online žádost o konkrétní byt

 

- odbourání manuální práce úředníků, vyhotovování podkladů pro bytovou komisi a radu a tím úspora nákladů

 

Nikdo z nás nejspíše netuší, kolik podobných případů ve složkách žadatelů o byt v Kohoutovicích je. Já jsem dostala v červenci 2018 k přebodování 3 žádosti a z nich 1 obsahovala tuto zjevnou nesprávnost. Osobně se domnívám, že stávající praxe je neudržitelná a je nutné přejít na systém, který umožní minimálně kontrolu bodování jednotlivých žádostí o byt. Proto jsem navrhla, aby byl celý systém elektronizován a jednotliví žadatelé měli přístup do svých složek a mohli sami kontrolovat, kolik bodů v jednotlivých kritériích mají. Po zastupitelstvu a členech bytové komise jsem žádala, aby tento návrh projednali. Ani zastupitelé, ani členové bytové komise mojí žádosti nevyhověli.

Návrh elektronického systému a jiného – jednoznačného – bodování žádostí o byt naleznete v.materiálu do zastupitelstva úplně dole.

Kontrolní protokol Kontrolního výboru z roku 2016, který je zmíněn v textu, zmizel bez udání důvodů z webových stránek Kohoutovic.


Příklad bodovací tabulky

Materiál do zastupitelstva s rozborem situace přidělování obecních bytů a komplexním návrhem na změnu systému 

dne 3.10.2018, Zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Přidělování obecních bytů v Kohoutovicích

  1. Jana Konečná napsal:

    Ještě jsme do článku doplnili ukázku bodovací tabulky, kde jsou vidět velké změny „metodiky“ bodování, tedy toho, že každý člen bytové komise boduje úplně jinak.

Napsat komentář